A CIG Pannónia Pénzügyi Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1.
Telephely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. 2A. ép.
Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.01-10-140117
Adószám: 26609063-2-41
(a továbbiakban: PPK)

a GDPR-ból (azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről), valamint a hatályos magyar adatkezelési jogszabályokból eredő kötelezettségeinek eleget téve a következők szerint tájékoztatja ügyfelét és szerződő partnereit (a továbbiakban: „Érintett”).

 • Fogalmak

  Az Adatkezelési tájékoztató érthetőség, egyértelműség, világos és egyszerű nyelvezettel történő tájékoztatás elveinek történő megfelelése érdekében a jelen tájékoztató mellékletében ismerteti a tájékoztatóban használt fogalmak jelentését, valamint az adatkezelés elveit a GDPR-ban rögzítettekkel összhangban.

 • A PPK, mint adatkezelő személye és elérhetőségei

  A GDPR 13. cikkében foglaltak alapján az PPK mindenekelőtt az alábbiakról a tájékoztatja az Érintettet:
  Az adatkezelő és képviselőjének kiléte és elérhetősége:

  A CIG Pannónia Pénzügyi Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  Székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1.
  Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.01-10-140117
  Adószám: 26609063-2-41
  képviselője: Paréj Áron, az igazgatóság elnöke;

  Az adatvédelmi kapcsolattartó neve: dr. Csevár Antal
  a kapcsolattartó személy e-mail címe és telefonszáma: csevar.antal@cig.eu
  Az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei: a PPK-nál adatvédelmi tisztviselő nem működik.
  A PPK a GDPR 13. cikk szerinti további kötelező adatokról a tájékoztató további részeiben – tevékenységenkénti bontásban – értesíti Érintettet.

 • A PPK által az Érintettről kezelt személyes adatok
  A PPK a GDPR 13. cikke alapján az alábbiak szerint tájékoztatja az Érintettet a személyes adatai kezelésének jogalapjáról, az adatok kezelésének céljáról, valamint a címzettek kategóriájáról:
  A táblázatban megjelölt jogalapokkal kapcsolatban a PPK tájékoztatja az Érintettet, miszerint:

  (A) jelölésű jogalap – szerződés teljesítése:
  Ebben az esetben a személyes adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötése előtt az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].
  A PPK tájékoztatja az Érintettet, miszerint e jogalaphoz tartozó adatok a PPK és az Érintett közötti szerződés megkötésének előfeltételét képezi.

  (B) jelölésű jogalap – Érintett hozzájárulása:
  Ebben az esetben az Érintett hozzájárulást adott a személyes adatai kezeléséhez egy vagy több meghatározott célra (pl. közvetlen üzletszerzés és marketing tevékenység) – [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
  pont]
  A PPK a hozzájárulás megadása előtt minden esetben tájékoztatja az Érintettet arról, hogy a GDPR 7.cikk (3) bekezdése alapján jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
  visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  A hozzájárulás megadása előtt a PPK külön is felhívja minden Érintett figyelmét arra is, hogy a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adataival kapcsolatban az Érintett jogosult arra, hogy bármikor
  tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó profilalkotást is.

  (C) jelölésű jogalap – jogos érdek:
  Ebben az esetben az adatkezelés a PPK vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé -[GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]

  Ezen jogalap esetében a PPK köteles érdekmérlegelést végezni. Az ún. érdekmérlegelési teszt során a PPK objektív szempontok alapján dönti el, hogy az adatkezeléssel szembeni érintett érdekek elsőbbséget élveznek-e a PPK által meghatározott célokkal szemben.

  Az érdekmérlegelési teszt során a PPK kiemelten figyelembe veszi az alábbiakat:
  -a választott módszer vagy egyedi technológia, amivel az adatkezelést végzi, szükséges legyena PPK jogos érdekei szempontjából
  -az adatkezelés arányos legyen az üzleti igényekkel, azaz az elérni kívánt céllal;
  -az adatkezelést a lehető legkisebb beavatkozást okozó módon kell végezni és a konkrét kockázati területre kell összpontosítani.

  Jogos érdeken alapuló adatkezelés célja lehet például, de nem kizárólagosan:
  -korábbi ügyfelek telefonon történő megkeresése közvetlen üzletszerzés céljából;
  -szolgáltatások és termékek fejlesztése érdekében tett intézkedések;
  -jogi eljárásban való részvétel, jogi igények érvényesítése vagy elhárítása.

  A PPK az érdekmérlegelés eredménye alapján egyéb célokat is jogosult meghatározni.

  (D) jelölésű jogalap – jogi kötelezettség teljesítése: 
  Ebben az esetben a PPK abból a célból kezeli az Érintett személyes adatait, hogy az PPK a hatályos jogszabályok által részére meghatározott jogi kötelezettségeinek eleget tehessen [GDPR 6. cikk (1)
  bekezdés c) pont]
  A Társaság tájékoztatja Ügyfeleit, hogy személyes adataik kiértékelése alapján nem történik automatikus döntéshozatal.

  3.1. A biztosításközvetítői tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

  A PPK a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény („Bit.”) szerinti függő biztosításközvetítői (biztosítási ügynöki) tevékenységet végez a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (cégjegyzékszá-
  ma: 01-10-045857; székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1. – a továbbiakban: Biztosító) számára.
  A PPK a Biztosító adatfeldolgozójának minősül, a PPK ezzel kapcsolatban tájékoztatja az érintetteket,
  hogy az adatkezelésről a Biztosító nyújt részletes tájékoztatást ügyfelei részére.
  A jelen tájékoztató hatályba lépésekor a Biztosító adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el:
  https://www.cigpannonia.hu/adatvedelem

  3.2. Közösségszervezési tevékenységet elősegítő tevékenység során végzett adatkezelés

  A PPK a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény („NOK tv.”) szerinti nemzeti otthonteremtési közösségekhez kapcsolódó közösségszervezést elősegítő tevékenységet végez
  a CENTRAL NOK Zrt. részére.
  A közösségszervezést elősegítő tevékenysége során a PPK a CENTRAL NOK Zrt. adatfeldolgozójának minősül, a PPK ezzel kapcsolatban tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatkezelésről a CENTRAL NOK Zrt. nyújt részletes tájékoztatást ügyfelei részére.
  A jelen tájékoztató hatályba lépésekor a CENTRAL NOK Zrt. adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el:
  https://cnok.hu/adatkezelesi-tajekoztato.html

  3.3. Pénzügyi szolgáltatások közvetítésével kapcsolatos adatkezelés

  A PPK a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) szerinti független közvetítőként (többes ügynökként) pénzügyi szolgáltatások közvetítésére is jogosult.

  PPK, mint adatfeldolgozó:
  A PPK a pénzügyi szolgáltatások közvetítése során alapvetően a pénzügyi szolgáltatók adatfeldolgozójaként jár el. A PPK ezzel kapcsolatban tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatkezelésről
  az adott pénzügyi szolgáltató nyújt részletes tájékoztatást ügyfelei részére.

  PPK, mint önálló adatkezelő:
  Azon Ügyfelek esetében, akik a Tájékoztató pénzügyi szolgáltatások közvetítéséhez című dokumentumon vagy a PKK által alkalmazott egyéb (ügyféligény felmérést szolgáló) dokumentumon a közvetlen üzletszerzési célú adatkezeléshez hozzájárulásukat adják, a PPK önálló adatkezelőként jár el.

  A PPK az alábbi adatok vonatkozásában minősülhet ekként adatkezelőnek:
  – név,
  – lakcím,
  – elérhetőségi adatok,
  – jövedelmi adatok,
  – a közvetített pénzügyi szolgáltatás tárgya és lényeges feltételei.

  A PPK a jelen pontban felsorolt személyes adatokat közvetlenül az Érintettől gyűjti a Tájékoztató pénzügyi szolgáltatások közvetítéséhez című dokumentum vagy a PKK által alkalmazott egyéb (ügyféligény felmérést szolgáló) dokumentum kitöltése során. Ezen adatokat a PPK kizárólag a pénzügyi szolgáltatást közvetítő megbízottjai és alvállalkozói részére továbbítja.

  A jelen pontban felsorolt adatokat a PPK az alábbi célok érdekében kezeli:
  – közvetlen üzletszerzés;
  – marketing tevékenység, mely kiterjed a PPK által készített ingyenes konzultációra, ajánlat elkészítésére és annak postai/elektronikus úton történő megküldésére, az Érintett telefonos tájékoztatására is;
  – a hírlevél küldése és egyéb tájékoztatás nyújtása a meglévő és az új szolgáltatásokról;
  – a pénzügyi és biztosítási szerződések közvetítése.

  A PPK a felsorolt adatokat az Érintett hozzájárulása alapján kezeli.

  A PPK a hozzájárulás megadása előtt tájékoztatta az Érintettet az alábbiakról:
  -a hozzájárulás megadása nem képezi feltételét a megbízási szerződés létrejöttének, vagy annak teljesítésének;
  -az Érintett a GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja; a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás
  előtti adatkezelés jogszerűségét.

  A közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adataival kapcsolatban az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó profilalkotást is.

  A PPK a személyes adatokat a 4. pontban foglaltaknak megfelelő (általános) megőrzési időn belül kezeli.

  3.4. Honlappal kapcsolatos adatkezelés

  3.4.1. Böngészés a ppk honlapján
  Amennyiben valaki a PPK honlapját (https://cig-ppk.hu/) látogatja, és más tevékenységet a böngészésen kívül nem végez (pl. nem küld a honlapon keresztül üzenetet a PPK részére), úgy a PPK a honlapja
  által kizárólag az alábbi adatokat kezeli.

  érintett adat kategóriája

  adatkezelés jogalapja

  adatkezelés célja

  IP cím

  jogos érdek (C)

  a honlapra látogatók azonosítása,
  statisztikák, elemzések készítése

  érdeklődési körre vonatkozó
  információk, szokások,
  preferenciák (böngészési
  előzmények alapján)

  az érintett
  hozzájárulása
  (B);
  jogos érdek (C)

  személyre szabott szolgáltatások biztosítása,
  hirdetések testreszabásának elősegítése,
  kényelmi funkciók igénybevétele cookie-k
  alkalmazásával


  Személyes adatok forrása:
  A PPK -a tárhelyszolgáltatója által – a honlapra történő látogatáskor a felhasználó IP címét automatikusan rögzíti a webszerver forgalmi naplóba, melyet a honlapon található tartalom szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a PPK jogos érdekére tekintettel kezel. Az automatikusan rögzített IP címeket a PPK a rögzítésüket követő legfeljebb 30 napig tárolja.

  A PPK a testre szabott kiszolgálás érdekében a honlapra látogatók számítógépén kis adatcsomagot (ún. cookie-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a honlapra látogató törölni tudja a saját számítógépéről, és beállíthatja a böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását letiltsa. A cookie-k alkalmazásának letiltásával ugyanakkor a PPK honlapjának működése nem lesz teljes értékű. A cookie-k használatával kapcsolatos részletes tájékoztatás a PPK honlapján közzétett cookie tájékoztatóban található.

  Személyes adatok címzettjei, illetve címzetti kategóriák:

  A PPK az automatikusan rögzített IP címeket, valamint a cookie-k alkalmazásával gyűjtött adatokat –
  tárhelyszolgáltatóján kívül – nem továbbítja más címzettnek.

  3.4.2. Kapcsolatfelvétel e-mailben / közvetlenül a honlapon keresztül, konzultáció kérése az érintett által

  A PPK a szolgáltatásának hatékonysága növelése és az Ügyfelek tájékoztatása érdekében:
  -az Ügyfelek által az info@cig-ppk.hu e-mail címre küldött, valamint
  -a PPK honlapján keresztül küldött üzenetekre (közvetlen üzenetküldés lehetősége)

  adott válaszokkal is biztosítja az Ügyfelek tájékoztatását, mellyel összefüggésben a PPK személyes
  adatok kezelését végzi.

  Emellett az PPK az Ügyfeleknek a fenti módokon (e-mailben / honlapon keresztül) küldött üzeneteiben szereplő konzultáció kéréseit is fogadja, az Érintett kérésére őt telefonon vagy e-mailben keresi
  meg személyes konzultáció helyének és időpontjának egyeztetése céljából.

  A honlapon keresztül történő közvetlen kapcsolatfelvétel, illetve az e-mailben történő megkeresés során az PPK az Érintett alábbi személyes adatait kezeli:

  érintett adat kategóriája

  adatkezelés jogalapja

  adatkezelés célja

  vezetéknév,
  keresztnév

  az érintett
  hozzájárulása (B)

  az Érintett azonosítása, valamint a PPK
  válaszüzenetében a megfelelő megszólítás
  érdekében szükséges a névadat kezelése

  e-mail cím

  az érintett
  hozzájárulása (B)

  válaszüzenet küldése

  telefonszám

  az érintett
  hozzájárulása (B)

  személyes konzultáció egyeztetése

  település

  az érintett
  hozzájárulása (B)

  személyes konzultáció kérése esetén a PPK
  nak azÉrintett által megadott településhez
  legközelebbi megbízottjának kijelölése

  egyéb (Érintett által a „rövid
  üzenet” részben vagy az
  e-mailben megadott) adat

  az érintett
  hozzájárulása (B)

  válaszüzenet küldése


  Személyes adatok forrása:
  A PPK a jelen pontban felsorolt személyes adatokat közvetlenül az Érintettől gyűjti, a honlapon keresztül történő üzenetküldés során a megfelelő cellák Érintett általi kitöltésével, vagy az Érintett által küldött
  e-mail fogadásával.

  Személyes adatok címzettjei, illetve címzetti kategóriák:
  Általános megkeresés (információkérés, észrevétel) esetében a jelen pontban megjelölt célból kezelt személyes adatokat a PPK nem továbbítja más címzettnek. Személyes konzultáció kérése esetében a PPK
  az Érintett által megadott adatokat továbbítja megbízott közvetítője/alvállalkozója részére.

  A PPK ezúton külön is tájékoztatja a PPK részére üzenetet küldő Ügyfeleit, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján jogosultak arra, hogy hozzájárulásukat bármikor visszavonják. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  A PPK a személyes adatokat a 4. pontban foglaltaknak megfelelő (általános) megőrzési időn belül kezeli.

  3.5. Álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelés
  A PPK a megüresedő álláshelyeinek betöltése érdekében a meghirdetett pozíciókra e-mailben érkező vagy személyesen/postai úton leadott önéletrajzokat (esetlegesen motivációs leveleket), valamint a PPK honlapján keresztül elküldött kapcsolatfelvételi kéréseket az alábbiak szerint kezeli.
  A kezelt adatok kizárólag a toborzási és kiválasztási folyamat során, vagy annak eldöntésére kerülnekfelhasználásra, hogy az érintett jelölt alkalmas lenne-e a megüresedett munkakör betöltésére.

  Az adatkezeléssel érintett adatok az alábbiak:

  érintett adat kategóriája

  adatkezelés jogalapja

  adatkezelés célja

  vezetéknév, keresztnév

  az érintett hozzájárulása (B)

  üres álláshely betöltése, a pályázó
  megfelelő megszólítása, azonosítása

  lakcím

  az érintett hozzájárulása (B)

  üres álláshely betöltése

  születési idő

  az érintett hozzájárulása (B)

  üres álláshely betöltése

  e-mail cím

  az érintett hozzájárulása (B)

  üres álláshely betöltése, kapcsolattartás,
  visszajelzés küldése a pályázó részére

  telefonszám

  az érintett hozzájárulása (B)

  üres álláshely betöltése, kapcsolattartás,
  visszajelzés küldése a pályázó részére

  pályázó előző
  munkahelyeire vonatkozó
  adatok

  az érintett hozzájárulása (B)

  üres álláshely betöltése, pozícióhoz szükséges
  kompetencia vizsgálata

  tanulmányi adatok

  az érintett hozzájárulása (B)

  üres álláshely betöltése, pozícióhoz
  szükséges kompetencia vizsgálata

  nyelvismeret, egyéb
  ismeretek

  az érintett hozzájárulása (B)

  üres álláshely betöltése, pozícióhoz szükséges kompetencia vizsgálata

  bérigény

  az érintett hozzájárulása (B)

  üres álláshely betöltése

  munkaviszony
  legkorábbi kezdete

  az érintett hozzájárulása (B)

  üres álláshely betöltése


  Személyes adatok forrása:

  A PPK a fenti táblázatban felsorolt személyes adatokat közvetlenül a pályázótól gyűjti, az önéletrajz, illetve motivációs levél pályázó általi megküldésével, vagy pedig a pályázó által a PPK honlapján keresztül
  benyújtott kapcsolatfelvételi igény fogadásával.

  Személyes adatok címzettjei, illetve címzetti kategóriák:

  A PPK ezúton tájékoztatja az állásra pályázókat, hogy a jelen pont szerint kezelt személyes adatokat nem továbbítja más címzettnek.

  Általánostól eltérő megőrzési idő:

  A PPK a pályázó önéletrajzának (és esetlegesen a motivációs levelének) megküldésével megadott/honlapon keresztül benyújtott kapcsolatfelvételi igényében rögzített személyes adatait az adatok megküldésétől kezdődően kezeli.
  Az adatokat a PPK az üres pozíció feltöltését követő 90 napig, legkésőbb azonban a pályázó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A pályázó az álláspályázat PPK részére történő megküldésével kifejezetten
  hozzájárul ahhoz is, hogy a PPK a jelen pont szerint a betöltött pozíciót követő korlátozott időtartamban tovább kezelje a személyes adatokat.
  A PPK ezúton külön is tájékoztatja a PPK részére álláspályázatot benyújtó érintetteket, hogy a GDPR 7.cikk (3) bekezdése alapján jogosultak arra, hogy hozzájárulásukat bármikor visszavonják. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  3.6. Telefonos megkeresések során rögzített hívások

  A PPK, valamint a nevében és megbízásából eljáró egyes adatfeldolgozói a telefonos konzultációt, telefonos egyeztetést a PPK általi tájékoztatás hatékony, magas színvonalú és bizonyítható megtörténte, a megbízottjai jogszerű működésének PPK általi ellenőrzése céljából az Érintett hozzájárulása esetén kezeli.
  Figyelemmel arra, hogy a telefonos panaszokkal kapcsolatos hívásokon kívül (melyekkel kapcsolatos adatkezelésről a PPK a jelen tájékoztató 3.7. fejezetében ad tájékoztatást) a PPK a telefonbeszélgetések rögzítésére nem köteles, a PPK a hívásokat kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén rögzítheti.
  E körülményre a PPK a telefonbeszélgetés elején felhívja az Érintett figyelmét és egyidejűleg tájékoztatja a hívás rögzítésének (fenti) céljáról is.

  A PPK a hozzájárulás megadása előtt tájékoztatja az Érintettet az alábbiakról:
  -A hozzájárulás megadása nem képezi feltételét a szerződés létrejöttének, vagy annak teljesítésének.
  -A PPK tájékoztatja az Érintett, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  A hozzájárulás megadása esetén a PPK felhívja az Érintett figyelmét arra, hogy a hangfelvétel kezelésével kapcsolatos jelen tájékoztatót a PPK honlapján (https://cig-ppk.hu/) tudja megtekinteni.

  Amennyiben az Érintett a hozzájárulását megadja, a PPK az alábbi adatokat kezeli:
  a) Érintett telefonszáma;
  b) telefonhívás pontos időpontja, időtartama;
  c) Érintett hanganyaga;
  d) egyéb Érintett által önkéntesen közölt személyes adatok.

  Amennyiben az Érintett nem ad hozzájárulást az adatai kezeléséhez, a PPK a hívás rögzítésére nem jogosult.
  A rögzített hangfelvételt kizárólag a PPK erre feljogosított munkavállalói kezelik. A beszélgetés tartalmát harmadik személyek – ide nem értve az illetékes hatóságokat, bíróságokat – nem ismerhetik meg,
  a hanganyag címzettek részére továbbításra nem kerül. A PPK emellett a hívás során az Érintett által közölt adatokat a jelen tájékoztatóban kifejtett célok mentén, és meghatározott jogalapok alapján kezelheti.
  A PPK a személyes adatokat a 4. pontban foglaltaknak megfelelő (általános) megőrzési időn belül kezeli.

  3.7. Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

  A PPK az Ügyfelek panaszai hatékony, átlátható és gyors kezelésének eljárásáról, a panaszügyintézés módjáról, valamint a panaszkezelési nyilvántartás vezetésének szabályairól külön Panaszkezelési Szabályzatot készített.
  A PPK a Panaszkezelési Szabályzatban tájékoztatja az Érintettet (többek között) a panaszügyintézés helyéről, levelezési címéről, elektronikus levelezési címéről, telefonszámáról és telefaxszámáról.

  A PPK a panaszügyintézése során tudomására jutott személyes adatokat a Bit. és a Hpt. panaszkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelés érdekében kezeli, és az Ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről külön nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi személyes adatokat tartalmazza:

  a) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,
  b) a panasz benyújtásának időpontját,
  c) a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,
  d) a c) pont szerinti intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését, továbbá
  e) a panasz megválaszolásának időpontját.

  Az Érintett a panaszát szóban (telefonon és személyesen), vagy írásban (postai vagy személyesen/más által átadott küldeményben vagy e-mailen/faxon keresztül) teheti meg a Panaszkezelési Szabályzatban foglaltak szerint.
  A panasz előterjesztése módjához igazodóan a PPK az alábbi adatokat kezeli:

  Szóban (személyesen) előterjesztett panasz

  A PPK a szóbeli panaszt lehetőség szerint azonnal kezeli. Ha az Érintett a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, a PPK a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel.

  A jegyzőkönyv az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
  – az Érintett neve,
  – az Érintett lakcíme, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe,
  – a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  – az Érintett panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével,
  – a panasszal érintett szerződés(ek) száma, ügytől függően érintett szám,
  – az Érintett által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  – az Érintett aláírásképe.

  A panasz jegyzőkönyv felvétele nélküli elintézése esetén a PPK személyes adatokat kizárólag a nyilvántartási kötelezettsége teljesítése érdekében kezel.

  Szóban (telefonon) előterjesztett panasz

  Amennyiben az Érintett telefonon keresztül adja elő a panaszát, a személyes szóbeli előadás során kezelt adatokon túlmenően a PPK az alábbi adatokat is kezeli:
  -Érintett telefonszáma;
  -telefonhívás pontos időpontja, időtartama;
  -Érintett hanganyaga
  -egyéb, az Érintett által önkéntesen közölt személyes adatok.

  Telefonon történő panaszkezelés esetén a PPK és az Érintett közötti telefonos kommunikációt a PPK hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt 5 évig megőrzi. Erről az érintettet a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni kell.

  A PPK a Panaszkezelési Szabályzat szerint az Érintett kérésére biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen – kérésének megfelelően – 25 napon belül rendelkezésére bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet vagy a hangfelvétel másolatát.

  Írásbeli panasz
  Az írásbeli panaszok benyújtására a fentiek szerint sor kerülhet postai vagy személyesen/más által átadott küldeményben vagy e-mailen/faxon keresztül. E panasztípus nincs formalizált nyomtatványhoz kötve,
  azt az Érintett szabadon meghatározott adattartalommal nyújthatja be.

  A PPK az írásbeli panaszban szereplő valamennyi személyes adatot köteles kezelni. Az írásbeli panaszokban leggyakrabban előforduló személyes adatok köre az alábbi:
  – az Érintett neve,
  – az Érintett lakcíme, értesítési címe,
  – az Érintett panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével,
  – a panasszal érintett szerződés(ek) száma, ügytől függően érintettszám,
  – az Érintett által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  – az Érintett igénye,
  – a panasz keltezése,
  – az Érintett aláírásképe.

  Figyelemmel arra, hogy az írásbeli panaszt az Érintett szabadon (tehát nem formanyomtatványhoz kötötten) nyújtja be, a PPK kéri Ügyfeleit, hogy az írásbeli panaszban a panasz elbírálásához szükséges adatokat rögzítsék. A PPK az Érintett írásbeli panaszát és ekként az abban szereplő valamennyi személyes adatot jogszabályi kötelezettsége okán 5 évig megőrzi.

  A PPK a panaszkezelés során a fentieken túl különösen a következő adatokat kérheti az Érintettől:
  – telefonszám,
  – értesítés módja,
  – panasszal érintett termék vagy szolgáltatás,
  – érintett igénye,
  – a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

  A PPK a panaszt és az arra adott választ 5 évig őrzi meg. Az őrzési kötelezettség kiterjed tehát az alábbiakra:
  – személyes szóbeli vagy telefonos panasz esetén felvett jegyzőkönyv;
  – telefonos panasz esetén a kötelezően rögzített hangfelvétel;
  – az Érintett írásbeli panasza;
  – panaszkezeléssel kapcsolatos dokumentumok (pl. panasz elbírálása).

  A PPK panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelése a Hpt. és a 435/2016 (XII.16.) Korm rendelet rendelkezésein alapuló kötelező adatkezelés.
  A PPK a panaszügyintézéssel kapcsolatosan kezelt adatokat nem továbbítja címzettek részére.

  4. Személyes adatok megőrzési ideje

  A PPK a korlátozott tárolhatóság elve alapján a Érintett személyes adatait a kezelés céljainak eléréséhez szükséges (korlátozott) ideig kezelheti az alábbiak szerint:

  Adatkezelés jogalapja

  Általános megőrzési idő

  jogi kötelezettség teljesítése

  jogszabályban meghatározott ideig

  szerződés teljesítése

  amíg a teljesített szerződéshez kapcsolódóan jogi igé-
  nyek érvényesítésére sor kerülhet, azaz főszabályként
  a szerződés teljesítését követő általános öt éves pol
  gári jogi igényérvényesítésihatáridő lejártáig

  Érintett hozzájárulásán alapuló
  adatkezelés

  az adatkezelés céljához igazodó szükséges idő-
  tartamig, de legfeljebb a hozzájárulás Érintett általi
  visszavonásáig (amennyiben nincs további fennma
  radó vagy alkalmazható jogalap az ilyen személyes
  adatok további kezelésére)
  Amennyiben nem jön létre szerződés az Érintett
  és PPK között, 1 évig, de de legfeljebb a hozzájárulás
  Érintett általi visszavonásáig (amennyiben nincs to
  vábbi fennmaradó vagy alkalmazható jogalap az ilyen
  személyes adatok további kezelésére)

  A PPK vagy egy harmadik fél jogos
  érdekeinek érvényesítése

  jogos érdek fennállásáig


  5.Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

  A PPK a GDPR 13. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbiakban tájékoztatja az Érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a PPK-tól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
  törlését vagy kezelésének korlátozását, és a PPK vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése okán kezelt személyes adatok esetében tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az
  Érintettet megillető adathordozhatóságról való jogról.

  5.1. Az Érintett hozzáférési joga [GDPR 15. cikk]

  Az Érintett jogosult arra, hogy a PPK-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes
  adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

  a) az adatkezelés célja;
  b) az Érintett személyes adatainak kategóriái;
  c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
  d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  e) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  g) ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötte a PPK, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

  Az Érintett hozzáférési joga:
  a) a nem anonim adatokra terjed ki;
  b) a GDPR 15. cikkében foglaltak szerint a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki; és
  c) magában foglalja az egyértelműen az Érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat.

  A PPK az Érintett kérelmére a GDPR 15. cikkében foglaltaknak megfelelően hozzáférést biztosít a személyes adataihoz, amennyiben:
  a) az Érintett visszaigazolást kér az PPK-tól adatainak kezelésével kapcsolatban; és
  b) az PPK kezeli az Érintett személyes adatait; és
  c) az Érintett hozzáférést kér a személyes adataihoz.

  A PPK átadja az Érintett részére a személyes adatainak másolatát, amennyiben:
  a) az Érintett a PPK-tól visszaigazolást kér a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, és
  b) a PPK kezeli az Érintett személyes adatait, és
  c) az Érintett a személyes adatai másolatát kéri.

  Ha az Érintett további másolatokat kér a személyes adatairól, a PPK észszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat az Érintett viselni köteles.

  5.2. Az Érintett harmadik országokba irányuló adattovábbítás biztosítékaira vonatkozó tájé­koztatása [GDPR 15. cikk (1) bek. c) pont]

  A PPK az érintett adatait harmadik országbeli címzettek részére nem továbbítja.

  5.3. Az Érintett helyesbítéshez való joga [GDPR 16. cikk]

  Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a PPK indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  Az Érintettnek a pontatlan adatainak helyesbítésére való joga:
  a) nem terjed ki az anonim adatokra;
  b) a GDPR 16. cikkében foglaltak szerint a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
  c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
  d) magában foglalja az egyértelműen az Érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat.

  A PPK az alábbi esetben helyesbíti az Érintett személyes adatait:
  a) a PPK kezeli az Érintett személyes adatait, és
  b) az adott személyes adatok pontatlanok, és
  c) az Érintett kéri a személyes adatai helyesbítését.

  A PPK kiegészíti az Érintett személyes adatait, amennyiben
  a) a PPK kezeli az Érintett személyes adatait, és
  b) az adott személyes adatok hiányosak, és
  c) az Érintett kéri a személyes adatai kiegészítését.

  Az Érintett jogosult kiegészítő nyilatkozatot tenni az PPK felé.
  Az PPK az Érintett személyes adatainak helyesbítéséről értesíti a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az PPK azonban nem értesíti a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek értesítése lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Az Érintett kérésére az PPK tájékoztatja a címzettekről.

  5.4. Az Érintett törléshez való joga [GDPR 17. cikk]

  A PPK az alábbi feltételek fennállása esetén az Érintett személyes adatainak törlése iránti kérelme alapján köteles törölni az érintett adatokat.

  A PPK indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Érintett személyes adatait, amennyiben:
 1. a PPK kezeli az Érintett személyes adatait, és
 2. az Érintett kéri a személyes adatai törlését, és
 3. az alábbiak (a-e) közül legalább egy feltétel megvalósul:

  a) a személyes adatok már nem szükségesek azon célok elérése érdekében, amely célból azokat a PPK gyűjtötte, és az Érintett nem kéri a törlés helyett az adatkezelés-korlátozását;
  b) az adatok kezelése az Érintett hozzájárulásán alapul és a Érintett visszavonja ezen hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  c) az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján (jelen Adatkezelési tájékoztató 10.7. pontjában foglaltak szerint) tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik (ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik)
  d) a személyes adatokat a PPK jogellenesen (jogalap nélkül) kezelte, és az Érintett nem kéri a törlés helyett az adatkezelés-korlátozását;
  e) a személyes adatokat a PPK-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
  (Az 1-3. pontban foglalt feltételek együttesen, mint „Törlési előfeltételek”)

  A PPK a Törlési előfeltételek fennállása esetén sem köteles az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
  Ha a PPK az Érintett törléssel érintett adatait bármely módon nyilvánosságra hozta és azokat a fentiek alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével
  megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

  A PPK az Érintett személyes adatainak törléséről értesíti a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A PPK azonban nem értesíti a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek értesí-
  tése lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Az Érintett kérésére a PPK tájékoztatja a címzettekről.

  5.5. Az Érintett joga az adatkezelés korlátozásához [GDPR 18. cikk]

  Az Érintett kérheti a GDPR 18. cikkében foglaltak szerint személyes adatai kezelésének korlátozását, ha az alábbiak valamelyike megvalósul:

  1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a PPK ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; vagy
  2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
  3. a PPK-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő
  jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  Az Érintett joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére:
  a) a nem anonim adatokra terjed ki;
  b) a GDPR 18. cikkében foglaltak szerint a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki; és
  c) magában foglalja az egyértelműen az Érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat.

  A PPK az Érintett személyes adatai kezelésének korlátozásáról értesíti a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A PPK azonban nem értesíti a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek értesítése lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Az Érintett kérésére a PPK tájékoztatja a címzettekről.

  Ha a PPK a fentiek alapján korlátozza az Érintett személyes adatainak kezelését, akkor kizárólag az alábbiakra jogosult:
  a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat;
  b) az Érintett hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat;
  c) az Érintett hozzájárulása nélkül is kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak megvédéséhez.

  Amennyiben az Érintett adatainak kezelése a fentiek szerint korlátozásra került, a korlátozás feloldásáról a PPK köteles az Érintettet előzetesen tájékoztatni.

  5.6. Az Érintett adathordozhatósághoz való joga [GDPR 20. cikk]

  Figyelemmel arra, hogy a PPK az Érintett személyes adatait automatizáltan kezeli, az Érintett a hozzájáruláson és szerződés teljesítése érdekében kezelt adatai esetében jogosult arra,
  hogy a rá vonatkozó, általa a PPK rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a PPK akadályozná, emellett jogosult arra is, hogy kérje ezen adatoknak a PPK által egy másik adatkezelőnek történő közvetlen továbbítását.

  Az Érintett adathordozhatósághoz való joga:
  a) nem terjed ki az anonim adatokra;
  b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
  c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
  d) kiterjed az egyértelműen az Érintetthez kapcsolható álnevesített adatokra.

  5.7. Az Érintett tiltakozáshoz való joga [GDPR 21. cikk]

  Az Érintett tiltakozása esetében a PPK a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  A PPK rögzíti, hogy a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adatok esetében az Érintett bármikor jogosult tiltakozni a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen (ideértve a közvetlen
  üzletszerzési tevékenység érdekében végzett profilalkotást is).

  Ha a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

  6. Az érintett kérelmeinek fogadása, ügyintézési határideje

  A PPK az Ügyfelek adatkezeléssel kapcsolatos – 5. pont szerinti kérelemnek és 3.7. pont szerinti panasznak nem minősülő – kérdéseit a jelen tájékoztató legelején rögzített telefonszámon, illetve e-mail címen, vagy pedig az ugyanott rögzített postacímen elérhető adatvédelmi ügyekben illetékes kapcsolattartója útján válaszolja meg.

  Az Érintett jelen tájékoztató 5. pontja szerinti kérelmeit az alábbi módon teheti meg:
  – írásban, postai úton a következő címzéssel ellátva: CIG Pannónia Pénzügyi Közvetítő Zrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. 2A. ép.
  – írásban, e-mailben megküldve a következő címre: …: csevar.antal@cig.eu

  A PPK köteles a Érintettet indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezé­ sétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatni az 5. pont szerinti kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
  Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a PPK-hoz beérkezett, még el nem bírált kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható.
  A határidő meghosszabbításáról a PPK a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

  Ha a PPK nem tesz intézkedéseket a kérelem nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet a bírósági jogorvoslati jogával is.

  Amennyiben a PPK tudomást szerez arról, hogy már nincs szüksége valamely személyes adatra adatkezelés céljából, a PPK köteles az érintett személyt írásban (ideértve az elektronikus tájékoztatást is) tájé-
  koztatni:
 • az érintett adatról; és arról, hogy
 • az adatok kezelésére a GDPR 17. cikk (3) bekezdése sem ad lehetőséget; és
 • amennyiben az érintett a tájékoztatástól számított 1 hónapon belül nem él a GDPR 18. cikkeszerinti adatkezelés korlátozásához való jogával, a PPK rendes felülvizsgálati és törlési eljárás keretén belül az érintett adatot véglegesen törli; és
 • amennyiben az adatkezelés korlátozását kéri (jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez), tájékoztatást kérhet azon címzettekről, akinek a PPK az érintett adatot
  továbbította.

  Amennyiben a PPK tudomást szerez arról, hogy valamely személyes adat kezelését jogellenesen végzi,
  köteles az érintett személyt írásban (ideértve az elektronikus tájékoztatást is) tájékoztatni arról, hogy:
 • a PPK mely személyes adatait kezeli jogellenesen (például jogalap nélkül); és
 • az adatok kezelésére a GDPR 17. cikk (3) bekezdése sem ad lehetőséget; és
 • amennyiben az érintett a tájékoztatástól számított 1 hónapon belül nem él a GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jogával, a PPK rendkívüli törlési eljárás keretén belül az érintett adatot véglegesen törli; és

amennyiben az adatkezelés korlátozását kéri, tájékoztatást kérhet azon címzettekről, akinek a PPK az érintett adatot továbbította.

6.1. Adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásához való jog

A PPK a GDPR 13. cikke alapján tájékoztatja az Érintettet, hogy amennyiben álláspontja szerint a PPK az adatkezelése során a GDPR-ban foglaltakat nem tartotta be, és ezzel a személyes adatainak kezelése során az Érintett jogait megsértették, jogosult a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani.
A jogsérelem hatékony orvoslása érdekében javasoljuk, hogy az Érintett panasz tételét megelőzően a vélt jogsérelmet a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt kapcsolattartó részére jelezni szíveskedjen.
Az egyeztetés lefolytatása az Érintett panasztételi jogát nem zárja ki, azonban annak sikeres volta esetén a felek közötti jogvita közvetlenül orvosolható.
Az Érintett a fentieken túl jogosult bírósági eljárást indítani, mely során dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A felügyeleti hatóság aktuális elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
postacím: 1530 Budapest, Pf.:5.
telefon: +36(1)391-1400
fax: +36(1)391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

7. A jelen tájékoztató módosításának joga
A PPK fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. A PPK az Adatkezelési tájékoztató módosítása esetén a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az Érintettet.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

MELLÉKLET

A. Az adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak:
a) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (például a PPK nevében és megbízásából eljáró közvetítők);

b) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,
tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

c) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

d) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

e) álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

f) címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

g) felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

h) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

i) közvetlen üzletszerzés (direkt marketing): azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett, tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
(a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek részére;

j) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

B. Az adatkezelés elvei

A PPK az Érintett személyes adatainak kezelése során legalább az alábbi elveket érvényesíti:

a) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a PPK köteles az Érintett személyes adatait jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon, megfelelő jogalapon kezelni;

b) célhoz kötöttség: a PPK csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtheti az Ügyfelek személyes adatait, és azokat nem kezelheti ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, azzal, hogy
a GDPR 89. cikke (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
történő további adatkezelés;

c) adattakarékosság: a PPK által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;

d) pontosság: a PPK által kezelt adatok legyenek pontosak és szükség esetén naprakészek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat a PPK haladéktalanul törölje vagy helyesbítse;

e) korlátozott tárolhatóság: a PPK köteles a személyes adatokat olyan formában tárolni, amely az Ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor;

f) integritás és bizalmas jelleg: a PPK az adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;

g) elszámoltathatóság: a PPK felelős a fenti (a-f) pontokban foglalt) elvek betartásáért, továbbá képesnek kell lennie a megfelelés igazolására.

C. Alkalmazandó jogszabályok

A PPK adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 

Letölthető verzió